لیست دانشگاه های علوم پزشکی


نمایش ۵۱ تا ۵۸ مورد از کل ۵۸ مورد.
ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
54دانشگاه علوم پزشکی شوشترhttp://shoushtarums.ac.ir/
23دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیhttp://nkums.ac.ir/
19دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس (تهران)http://modares.ac.ir/?siteid=25
53دانشکده علوم پزشکی خمینhttp://khomeinums.ac.ir/
57دانشگاه علوم پزشکی جیرفتhttp://jmu.ac.ir/fa
55دانشکده علوم پزشکی اسفراینhttp://esfrums.ac.ir
1دانشکده علوم پزشکی آبادانhttp://abadanums.ac.ir/
21دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهوازhttp:///www.ajums.ac.ir